MENU

Visi dan Misi

Visi

Menjadikan generasi yang unggul, beriman dan berakhlakul karimah sehingga tercipta khalifah fil ardh.

Misi

- Menanamkan aqidah yang benar.
- Menanamkan kecintaan kepada Allah, Rosul dan Agama.
- Menanamkan kecintaan kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah.
- Menanamkan kecintaan kepada sahabat, ulama dan para pejuang Islam sehingga mampu meniru mereka dalam ilmu dan mengamalkan dalam kehidupan.
- Menumbuhkan kemampuan leadership skill sehingga dihasilkan generasi yang siap memakai dalam segala bidang kehidupan.

KOMENTAR